Armada Fastigheter

Miljö

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

Miljökrav för våra underentreprenörer samt leverantörer

När ni jobbar på uppdrag åt Armada inkluderas ni i vårt miljöarbete. Era kunskaper är viktiga för att våra miljörutiner ska fungera. Nedan informerar vi om vad ni och den personal ni tillhandahåller måste känna till:

Lagstiftning och miljöpolicy
När ni jobbar på uppdrag åt Armada ska ni följa gällande lagstiftning, lokala ordningsregler samt Armadas miljöpolicy.

Inköp
Armada väljer miljömärkta produkter när det är möjligt. Vi rekommenderar er att göra detsamma.

Kemikalier och faromärkta produkter 
Om ni använder kemikalier och faromärkta produkter i arbetet ska ni ta med säkerhetsdatablad, ha utrustning för uppsamling av spill samt själva ordna borttransport av avfall. Lagring på våra områden får ske endast efter särskild överenskommelse.

Avfall
Ni ordnar själva borttransport av ert avfall enligt gällande lagar och lokala regler.

Armada Bostäder AB går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Armada Bostäder AB har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

98 bostadsföretag med 371 356 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går även Armada Bostäder med i Klimatinitiativet.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.
September 2019

Sustainable City Award

Armada Fastighets AB i samarbete med SVEFAB har nominerats och fått eGains hållbarhetspris för 2019 - ”Sustainable City Award” - med motiveringen: ”För att år efter år drivit ett målinriktat och ambitiöst miljö- och energiarbete med ständig förbättring i fokus. Energianvändningen i Armada Fastighets byggnader har reducerats med nästan 40 kWh/m2 sedan 2004. Ett framåtlutat och proaktivt arbetssätt med ständiga förslag på ytterligare förbättringar är nyckeln till att Armada Fastighets AB tillsammans med SVEFAB driver miljö- och energifrågan framåt på ett föredömligt sätt och bidrar till en mer hållbar stad.”

Priset är 50 st träd som planteras i behövande områden i FN:s försorg

Läs mer på Egains webbplats

Sustainability Award August 19
Jonas Kristiansson, Lise-Lotte Billborn och Magnus Cronberg